Què és el Registre Mercantil?

 • PRESENTACIÓ:

  Tradicionalment s’ha concebut el Registre Mercantil des de tres punts de vista:

   

  Com a Institució Jurídica: Aquella institució jurídica i pública que, a càrrec d’un registrador mercantil, té per objecte la publicitat, pel sistema de foli personal, dels subjectes que s’hi poden inscriure i dels actes i relacions jurídiques concernents susceptibles d’inscripció, així com portar a terme altres funcions que li han estat encomanades.

   

  Com a Oficina: Aquella oficina pública, radicada en totes les capitals de província i a les poblacions on reglamentàriament s’estableixen, que està a càrrec d’un o diversos registradors de la propietat, amb la qualitat de registradors mercantils.

   

  Com a Conjunt de Llibres: El Registre Mercantil està format per un conjunt de llibres, lligalls i documents dipositats al registre, sota la responsabilitat del registrador mercantil i respecte dels quals pot ser considerat el seu arxiu natural.

   

  L’article 2 del Reglament del Registre Mercantil determina l’objecte d’aquest registre:

   

  El Registre Mercantil té per objecte:

   

  a. La inscripció dels empresaris i altres subjectes establerts per la llei, i dels  actes i contractes relatius que determinen la llei i aquest Reglament.

   

  b. La legalització dels llibres dels empresaris, el nomenament d’experts independents i d’auditors de comptes i el dipòsit i publicitat dels documents comptables.

   

  c. La centralització i publicació de la informació registral, que serà portada a terme pel Registrador Mercantil Central als termes previnguts en aquest Reglament.

   

  d. La centralització i la publicació de la informació de resolucions concursals en la forma prevista al Real Decret 685/2005, de 10 de juny.

   

  e. Encara que el Registre de la Propietat i Mercantil es regeixen pels mateixos principis (encara que amb abast diferent) i són portats per funcionaris que gaudeixen de titulació adequada per exercir indistintament un o altre tipus de registre, els registradors, no obstant això existeixen dos grans diferències entre ells:

   

  Mentre que el Registre de la Propietat està basat en el sistema de foli real (a cada finca s’obre un foli on es va fent constar, mitjançant assentaments successius, la cadena de titularitats i drets que pesen sobre la finca així com la cadena de modificacions que afecten la seva configuració com tal), el Registre Mercantil funciona sobre la base del full personal (s’inscriu al comerciant i al full obert  s’inscriuen després els fets que l’hi afecten).

   

  Al Registre Mercantil, a diferència del que passa amb el de la Propietat Immobiliari, no s’inscriuen drets, sinó fets realitzats pels comerciants. És objecte d’inscripció al Registre Mercantil tot subjecte considerat per la llei com a inscriptible i tot fet o relació jurídica d’interès per al tràfic jurídic mercantil relacionat amb ell.

   

  Als Registradors de Catalunya ens agrada caracteritzar el Registre de la Propietat tal i com ho fa LOPEZ MEDEL, és a dir, com un servei públic, de caràcter essencial que té per objecte la publicitat de determinades situacions jurídiques mercantils per mitjà de la seva inscripció, legalització o dipòsit.

   

  La raó del servei públic en què consisteix el Registre Mercantil es fonamenta amb la seguretat del tràfic del comerç, de la qual es destinatària la societat, a la vegada que es satisfà l’interès particular dels individus comerciants.

   

  Aquest servei públic, el Registre Mercantil, està a càrrec de funcionaris públics, tècnics en dret, amb facultats d’índole jurisdiccional, és a dir, està a càrrec de nosaltres, dels registradors, els quals no tenim cap altra missió professional que la de servir a la justícia registral mitjançant la nostra qualificació.

   

  MÉS SOBRE EL REGISTRE MERCANTIL:

   

  Registres Provincials

   

  Per a què serveix el Registre Mercantil?

  Serveix per donar seguretat al tràfic mercantil publicant les dades jurídiques i econòmiques de les societats i altres persones que s’hi inscriuen i dels que en són els seus representants.

   

  Què s’inscriu al Registre Mercantil?

  S’hi inscriuen els empresaris individuals, les societats mercantils i altres subjectes que actuen en el tràfic mercantil. També s’hi inscriuen els actes i acords de les persones relatives a la seva organització i funcionament.

   

  Quins documents accedeixen al Registre Mercantil?

   Amb caràcter general s’hi inscriuen els documents públics i, en els casos previstos, els documents privats.

   

  On són els registres mercantils?

  Els registres mercantils estan establerts en totes les capitals de província i la competència de cada registre s’estén al territori de la província corresponent. A més, hi ha registres mercantils a Ceuta, Melilla, Eivissa, Maó, Port d’Escull, Port del Rosari, Santa Creu del Palmell, Sant Sebastià de la Gomera i Valverde, amb la seva competència territorial corresponent. En el mapa interactiu que apareix dintre del menú registre de la propietat, també trobarà els registres mercantils de tot Espanya.

   

  És obligatori inscriure-s’hi?

  Sí, excepte en els casos que expressament es disposi el contrari.

   

  És públic el Registre Mercantil?

  És públic i tothom pot consultar-lo.

   

  Com s’obté la publicitat?

  Hi ha dos mitjans: les notes simples i la certificació. La primera té valor merament informatiu. La certificació és l’únic mitjà d’acreditar fidelment el contingut del Registre Mercantil i està signada pel registrador.

   

  Quant costa inscriure’s al registre?

  No hi ha una quantitat fixa. Es cobra sobre la base d’unes tarifes aprovades pel Govern que es publiquen al BOE.

   

  Quines altres funcions té el Registre Mercantil?

  Té com a funció el dipòsit de comptes anuals, la legalització de llibres dels empresaris i el nomenament d’experts auditors independents.

   

  Vol entrar al web del Registre Mercantil?

  Ha de clicar aquí

   

   

  Registre Central:

  L’organització del Registre Mercantil està integrada pels registres mercantils territorials i pel Registre Mercantil Central. Les seves tres funcions bàsiques, d’acord amb el que preveu l’article 379 RRM, són les següents:

   

  L’ordenació, el tractament i la publicitat merament informativa de les dades que rebi dels registres mercantils.

   

  L’arxiu i la publicitat de les denominacions de societats i entitats jurídiques.

   

  La publicació del Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

   

  Secció d’Actes Socials Inscrits.

  La secció d’actes socials inscrits del Registre Mercantil Central comprèn la informació mercantil subministrada pels registres mercantils provincials des de l’1 de gener de 1990, degudament ordenada, depurada i processada, d’acord amb l’article 379 del vigent Reglament del Registre Mercantil. La publicitat formal subministrada pel Registre Mercantil Central té caràcter merament informatiu. Per obtenir certificació o nota simple del contingut total dels assentaments registrals, caldrà remetre una sol·licitud al registre mercantil provincial corresponent.

   

  Es poden consultar les dades següents: dades generals de la societat (denominació, dades registrals -registre, tom, foli, domicili, capital, objecte social), òrgans socials (apoderats, administradors), insolvències (fallida i suspensió de pagaments), adaptació a la nova llei, dissolució i cancel·lació.

   

  La manera d’efectuar la consulta és: Directament a les oficines del Registre Mercantil Central, per correu, missatgeria, fax o per mitjans telemàtics.

   

  Secció de denominacions.

   

  a) Nota simple:

  Com a pas previ per a la constitució i posterior inscripció al registre mercantil corresponent d’una societat mercantil, és convenient comprovar que la denominació social triada per a aquesta societat no coincideixi amb la de cap altra.

   

  Aquesta consulta prèvia es fa a efectes merament informatius i no condiciona la posterior qualificació que el registrador mercantil central efectuï en presentar la sol·licitud de certificació corresponent.

   

  La manera de fer la consulta: Es pot efectuar directament a les oficines del Registre Mercantil Central, per correu, missatgeria o per mitjans telemàtics (www.rmc.es).

   

  b) Sol·licitud de certificació:

  És un certificat de no coincidència de denominació. El termini de reserva de la denominació és de quinze mesos, des de la data de la seva expedició.

   

  Com sol·licitar-la: Com la nota simple de denominacions, la certificació la podem sol·licitar directament a la seu del Registre Mercantil Central, per correu, missatgeria o mitjans telemàtics (correu electrònic des del web del registre mercantil central).

   

  Consulta telemàtica:

  Actualment, l’accés per mitjans telemàtics es pot efectuar a través d’Internet.

   

  Si desitja informació complementària, així com la subscripció al servei, pot consultar el web del Registre Mercantil Central, a l’adreça www.rmc.es, o posar-se en contacte telefònic al número 91 563 12 52, preguntar pel cap del departament d’informació mercantil. Li facilitaran una clau d’accés, després de formalitzar prèviament un conveni amb el Registre Mercantil Central.

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info