Què és el Col·legi de Registradors?

 • Què és el Col.legi de Registradors?

  Segons els primers articles dels estatuts del Col·legi de Registradors

  El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya és una corporació de dret públic emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat. Gaudirà d'autonomia per al compliment de les seves finalitats. Té competència sobre seus col·legiats a tot el territori nacional, la qual serà exercida directament per la Junta de Govern i pels restants òrgans col·legials.

  Es regeix pel que es disposa a la legislació hipotecària, en la de col·legis professionals i en els presents estatuts generals, conforme a allò previst en l'esmentada legislació de col·legis professionals.

  El Col·legi estarà integrat amb caràcter exclusiu i obligatori per tots els registradors de la propietat i mercantils en actiu i pels membres del cos d'aspirants a registres i, amb caràcter voluntari, pels excedents i jubilats.  

   

EN PORTADA

13 de juny 2019. 19 hores taula rodona sobre Execució judicial d'hipoteques per clàusules de venciment anticipat després de la STJUE de 26 de març de 2019

el pròxim 13 de juny de 2019 a les 19 hores tindrà lloc una taula rodona sobri "Execució judicial directa d'hipoteques per clàusules de venciment anticipat després de la STJUE de 26 de març de 2...

+ info