Què és el Col·legi de Registradors?

 • Què és el Col.legi de Registradors?

  Segons els primers articles dels estatuts del Col·legi de Registradors

  El Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya és una corporació de dret públic emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat. Gaudirà d'autonomia per al compliment de les seves finalitats. Té competència sobre seus col·legiats a tot el territori nacional, la qual serà exercida directament per la Junta de Govern i pels restants òrgans col·legials.

  Es regeix pel que es disposa a la legislació hipotecària, en la de col·legis professionals i en els presents estatuts generals, conforme a allò previst en l'esmentada legislació de col·legis professionals.

  El Col·legi estarà integrat amb caràcter exclusiu i obligatori per tots els registradors de la propietat i mercantils en actiu i pels membres del cos d'aspirants a registres i, amb caràcter voluntari, pels excedents i jubilats.  

   

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info