Què és el Deganat de Catalunya?

 • Què es el Deganat dels Registradors del Catalunya?

   

  L'explicació de l'existència del Deganat la trobem als articles 33 al 37 dels Estatuts del Col·legi de Registradors. En aquests articles es diu que:

   

  En cada comunitat autònoma o, en el seu cas, territori, hi haurà una assemblea, una junta de govern i un degà territorial o autonòmic i els delegats provincials.

   

  1. L'assemblea general territorial o autonòmica estarà integrada per tots els registradors que prestin servei en la corresponent comunitat autònoma o territori.

   

  2. Cada junta territorial o autonòmica serà presidida pel degà territorial o autonòmic respectiu, i hi formaran part com a vocals nats els delegats provincials i el director del centre territorial d'estudis registrals i, en el seu cas, el director del servei territorial o autonòmic d'oficines liquidadores.

   

  3. A cadascun dels degans territorials o autonòmics, a més de les competències que es detallen als presents estatuts generals, li correspondrà ostentar la representació corporativa dels registradors que exerceixin al territori respectiu i l'execució dels acords de l'assemblea general territorial o autonòmica i de la junta territorial.

   

  4. Els registradors destinats a cada província elegiran un delegat, que exercirà les competències que li assignin els òrgans col·legials a qui es refereixen els presents estatuts generals i, en el seu cas, les atribuïdes per l'administració tributària. En cas de no ser possible aquesta concurrència de facultats per no ser titular el delegat d'una oficina liquidadora de districte hipotecari, es podrà designar pel degà territorial o autonòmic, quan fos necessari, un delegat provincial d'oficines liquidadores que exercirà les funcions que li assignin els òrgans col·legials i les atribuïdes per l'administració tributària.

EN PORTADA

13 de juny 2019. 19 hores taula rodona sobre Execució judicial d'hipoteques per clàusules de venciment anticipat després de la STJUE de 26 de març de 2019

el pròxim 13 de juny de 2019 a les 19 hores tindrà lloc una taula rodona sobri "Execució judicial directa d'hipoteques per clàusules de venciment anticipat després de la STJUE de 26 de març de 2...

+ info