Què són les Oficines Liquidadores?

 • PRESENTACIÓ

  És aquella oficina pública radicada en determinats registres de la propietat que, a càrrec d’un registrador, en funcions de liquidador, té encomanada la gestió, liquidació i recaptació en fase voluntària dels Impostos de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l’Impost sobre Successions i Donacions.

  És important diferenciar quan el registrador actua com a tal i quan actua com a liquidador. En el primer cas actua sota la seva pròpia responsabilitat i gaudeix d’independència alhora de qualificar i inscriure documents en el registre i emetre la seva publicitat. En el segon, quan el registrador actua com a liquidador, els seus actes no són independents sinó que es troben sotmesos a les directrius que marquen els òrgans competents de la Comunitat Autònoma en funció del principi de jerarquia administrativa.

  L’Oficina Liquidadora només té competència per liquidar els Impostos de Transmissions i Actes Jurídics Documentats i l’Impost de Successions i Donacions.

  De totes les fases que té el procediment tributari (gestió, liquidació, comprovació de valors, investigació i recaptació) en principi, a les OOLL els correspon les dues primeres (gestió i liquidació amb certes atribucions alhora d’efectuar-se la comprovació del valor) així com la recaptació en via voluntària, ja que la via de constrenyiment és funció de la mateixa Administració.

  El flux de treball d’una Oficina Liquidadora ordinària és el següent:

  Presentació:

  1.-Comprovació d’incompetència.

  2.-Comprovació de competència:

  a)Comprovació de valor.

  b) Comprovació de la liquidació.

  c) Procediments especials de comprovació.

  3.-Gir de la liquidació  complementària:

  a)Pagament, aplaçament, fraccionament.

  b)Impagament:

  -  Via executiva.

  -  Reposició, recursos. 

  -  Taxació pericial contradictòria.

   

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info