Què és el Registre de Bèns Mobles?

 • PRESENTACIÓ:

   

  El Registre de Béns Mobles és un registre gestionat pels Registradors de la Propietat i Mercantils, sota la dependència del Ministeri de Justícia, que té per objecte la publicitat de les titularitats i dels gravàmens derivats d’actes i contractes relatius a béns mobles, així com de condicions generals de la contractació.

   

  Així com en el Registre de la Propietat s’inscriuen els béns immobles, en el Registre de Béns Mobles s’inscriuen els contractes sobre béns mobles, és a dir, béns susceptibles de desplaçament.

   

  Entre els contractes inscriptibles hi consten:

   

  1 . Els contractes de venda a terminis.

  2 . Els arrendaments financers (leasing).

  3 . Altres contractes d’arrendament (rènting, lease back, arrendaments ordinaris).

  4 . Hipoteca mobiliària i penyora sense desplaçament.

  5 . Hipoteca naval.

  6 . Anotacions d’embargament i de demanda sobre béns mobles.

  7 . Compravendes ordinàries de béns mobles.

  8 . Qualssevol contractes onerosos o gratuïts, intervius o mortis causa, sobre els béns.

  9 . Les condicions generals de la contractació.

      

  Funcionament

   

  Entrada en funcionament:

  El Real Decret de 3 de desembre de 1999 ha regulat el Reglament del Registre de Condicions Generals, i va determinar que la posada en funcionament del Registre de Béns Mobles tingués lloc el 23 de febrer de 2000 .

   

  Seccions:

  El Registre de Béns Mobles està integrat per les següents seccions, classificades per raó de l’objecte:

   

  1.- Secció de bucs i aeronaus:

  Aquí s’inscriuen les hipoteques navals, compravendes, leasings i qualssevol contractes, anotacions d’embargament i altres gravàmens sobre bucs i aeronaus.

   

  2.- Secció d’automòbils i altres vehicles de motor:

  És la secció on s’inscriuen les vendes a terminis, leasings, rèntings i qualssevol contractes, anotacions d’embargament i altres gravàmens sobre automòbils i vehicles de motor.

   

  3.- Secció de maquinària industrial, establiments mercantils i béns d’equip:

  Aquí s’inscriuran les hipoteques mobiliàries sobre maquinària industrial o establiments mercantils, així com les anotacions d’embargament i altres gravàmens sobre els béns.


  4.- Secció de garanties reals:

  S’hi inscriuen les hipoteques mobiliàries i penyores sense desplaçament sobre drets de propietat industrial i intel·lectual.

   

  5.- Secció d’altres béns mobles registrables:

  Aquí s’inclouen els contractes i els gravàmens sobre altres béns, com ara títols de valors nominatius, participacions socials, llicències de pesca o altres de caràcter administratiu susceptibles de transmissió.

   

  6.- Secció del registre de condicions generals:

  S’hi dipositen les condicions generals i s’hi inscriuen les sentències judicials que les afecten.

   

  Seu dels registres:

  Fins que no es modifiqui la demarcació registral corresponent al Registre de Béns Mobles, les seccions que l’integren segueixen a càrrec dels Registradors Mercantils Provincials, excepte la secció de bucs que segueix a càrrec dels Registradors de Bucs. Tots estan coordinats entre sí amb el Registre Central, que és a més el competent en matèria d’aeronaus.

   

  En el Registre de Béns Mobles s’han unificat, per tant, tots els registres mobiliaris fins ara existents. Així, els llibres del Registre d’hipoteca Mobiliària i Penyora sense Desplaçament, fins ara ubicats als Registres de la Propietat, s’han traslladat als registres Mercantils Provincials encarregats del Registre de Béns Mobles.


  El Registre Central de Béns Mobles, que és el registre coordinador de tots els Registres de Béns Mobles, té la seva seu a Madrid, la Castellana 44.

   

  Condicions generals:

  El Registre de Béns Mobles és un registre gestionat pels Registradors de la Propietat i Mercantils, sota la dependència del Ministeri de Justícia, que té per objecte la publicitat de la propietat i de les càrregues i els gravàmens sobre béns mobles, així com les condicions generals de la contractació.

   

  A) Precedents:

  El Registre de Condicions Generals de la Contractació, com a secció del Registre de Béns Mobles, té el seu origen immediat en la Directiva 93/13/CEE, sobre clàusules abusives en els contractes amb consumidors, en particular en el seu article 71, que permet als estats adoptar mesures administratives per a impedir la utilització de clàusules abusives en els contractes celebrats entre professionals i consumidors.


  B) Finalitat:

  És un registre de clàusules contractuals i de sentències, la finalitat primordial del qual és protegir el consumidor de les clàusules abusives i evitar que s’incloguin aquestes clàusules en els contractes amb els consumidors.

   

  És així un mitjà per fer efectiu l’exercici d’accions col·lectives contra les condicions generals no ajustades a la Llei. Les accions les podran interposar les entitats representatives d’interessos col·lectius, entre les quals consten les associacions de consumidors.


  C) Definició:

  El Reglament del Registre de Condicions Generals de la Contractació, aprovat pel Real decret 1828/1999, de 3 de desembre, l’article 11, el defineix com a "Registre de transcendència jurídica en el tràfic privat, dependent de l’Estat, que té per objecte la publicitat de les condicions generals de la contractació i de les resolucions judicials que puguin afectar-ne l’eficàcia, en els termes previstos per la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de la contractació i aquest Reglament".


  D) Efectes del registre de condicions generals:

  a) El professional que duu a terme el dipòsit tindrà al seu favor la legitimació en el tràfic comercial derivada de la publicitat registral mentre que no es contravingui per una declaració judicial.

   

  b) Les accions col·lectives de cessació i retractació prescriuran en el transcurs de dos anys des del moment que es va practicar la inscripció de les condicions generals la utilització o recomanació de les quals pretenen fer cessar (cf. article 19 de la Llei).

   

  Això no exclou (atès el caràcter imprescriptible de les accions individuals) que les accions col·lectives es puguin exercitar, en tot cas, durant l’any següent a la declaració judicial ferma de nul·litat o de no incorporació que es pugui dictar amb posterioritat com a conseqüència d’una acció individual, que és imprescriptible.


  c) Els notaris i els registradors de la propietat no autoritzaran ni inscriuran contractes o negocis jurídics en els quals es pretengui la inclusió de clàusules declarades nul·les per abusives en sentències inscrites (cf. article 10.6 Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris).

   

  d) Poden arribar a tenir una eficàcia prejudicial quan constitueixin doctrina legal, de manera que les sentències fermes obtingudes en l’exercici de les accions col·lectives vincularan tots els jutges en ulteriors processos en què s’insti la nul·litat de clàusules idèntiques a les que haguessin estat objecte de la sentència, i sempre que es tracti del mateix predisposant (cf. article 20 Llei 7/1998 i 221.2 de la nova Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil).

   

  e) Finalment, hi ha la possibilitat de sotmetre la qüestió a dictamen de conciliació per part del registrador de condicions generals de la contractació.


  Dictamen.

   

  Dictamen de conciliació per part del registrador:

  El consumidor podrà demanar l’opinió del registrador sobre si una condició general és abusiva o no.

  Aquest dictamen és voluntari i no vinculant, encara que lògicament caldrà admetre que sigui vinculant si així expressament ho volen ambdues parts; no prejutja la declaració judicial que, si escau, pugui dictar-se sobre la validesa o no de la clàusula; exigirà la intervenció i audiència de totes les parts, i podrà plantejar-se abans de l’exercici de qualsevol acció col·lectiva, sigui de cessació, de retractació o declarativa. Res impedeix que es demani abans de l’exercici d’una acció individual.


  Caràcters.

   

  Caràcters del Registre de Béns Mobles i de la seva secció sobre condicions generals

  El Registre de Béns Mobles es caracteritza pels següents trets:

   

  1.-Registre estatal:

  És un registre de l´Estat dependent del Ministeri de Justícia. No és un registre merament administratiu, sotmès a la competència de les comunitats autònomes. La naturalesa mercantil de la matèria referent a la contractació sobre béns mobles i a les condicions generals de la contractació ha dut al reconeixement de la competència de l´Estat per regular la matèria, per part del Tribunal Constitucional segons l’article 149.1.6 de la Constitució.

   

  Una conseqüència del caràcter estatal del Registre de Condicions Generals és que les sancions per falta d’inscripció, quan sigui obligatòria, serà sancionada per l’Administració de l’Estat, mitjançant el Ministeri de Justícia, en els termes assenyalats en l’article 24 de la Llei.


  2.-Registre voluntari:

  Es tracta d’un registre que, per regla general, és voluntari. Així passa amb els contractes sobre béns mobles.

   

  En matèria de condicions generals, els professionals podran dipositar voluntàriament les clàusules que utilitzin en els seus contractes; només serà imperatiu en els sectors específics que el Govern, a proposta conjunta del Ministeri de Justícia i del departament ministerial corresponent, pugui imposar la inscripció obligatòria per a determinats sectors específics de la contractació.

   

  3.-Inscripció incentivada:

  La voluntarietat és la nota que caracteritza, com a regla general, la inscripció al Registre de Béns Mobles, si bé s’ha de parlar més concretament de voluntarietat incentivada, atesos els efectes favorables que produirà la inscripció: presumpció de titularitat del dret, procediment sumari per a la recuperació del dret, inopossabilitat del no inscrit, etcètera. En matèria de condicions generals, el dipositant tindrà a favor la prescripció de les accions col·lectives.

   

  4.-Registre de llibertat formal:

  En el Registre de Béns Mobles s’inscriuen contractes aprovats en models oficials, sense necessitat d’escriptura pública.

   

  A la Secció del Registre de Condicions Generals no s’hi dipositen contractes, sinó clàusules, independentment de la forma privada o pública del contracte que els contingui.

   

  En definitiva, un cop dipositades unes clàusules, el dipòsit afavorirà tots els contractes en els quals s’hagi utilitzat aquestes  clàusules.

   

  Així l’article 71 del Reglament permet que es dugui a terme el dipòsit mitjançant la presentació de qualsevol document, exemplar, tipus o model que els contingui. Es tracta d’un dipòsit de clàusules, i no d’un registre de drets o de contractes; el dipòsit de les condicions generals no requereix que s’hi acompanyi el contracte que els conté. N’hi ha prou amb presentar les clàusules sense cap títol contractual, ni formal ni substantiu.

   

  5.-Registre de qualificació registral atenuada:

  El registrador de béns mobles exerceix una qualificació atenuada, en la mesura en què el contracte tipus oficial està prèviament aprovat pel Ministeri de Justícia. I en matèria de condicions generals tampoc qualifica sistemàticament les condicions generals dipositades, sense perjudici que en el seu exercici professional necessàriament haurà d’incidir sobre determinats extrems: supòsits d’il·legibilitat de les clàusules, manca d’acreditació de la qualitat de professional, no concurrència dels requisits necessaris per a que la clàusula tingui el caràcter de condició general, legitimació per a sol·licitar el dipòsit, qualificació de la persistència en la utilització de les condicions generals, etcètera.

   

  Aquesta qualificació no té l’efecte que té en altres registres, com el de la Propietat o el Mercantil, que és la mateixa definició del dret inscrit, a través d’un judici de validesa. Això és el que no passa al Registre de Condicions Generals de la Contractació, en la mesura que el registrador de condicions generals no pot accedir al fons de la validesa substantiva de la clàusula dipositada. 

   

   

   

   

                                                          

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info