Què és el FLOTI?

 • Què és el FLOTI?

   

  Fins al moment de la implantació del FLOTI tant els ciutadans com els registradors i el seu personal estaven acostumats que les notes se sol·licitessin presencialment a les oficines i s'expedissin "al mes aviat possible" però sense subjecció a termini concret. La possibilitat de tramitar-les per internet i amb subjecció a un termini màxim de set hores hàbils va suposar sens dubte un important avanç.

   

  A continuació donem resposta a les preguntes mes freqüents que es fan sobre aquest servei dels registradors.

   

  1.- Quina informació puc sol·licitar mitjançant aquest servei?

  2.- Com puc abonar-me al servei?

  3. -Puc efectuar consultes sense estar-hi abonat?

  4.- Suposa algun cost el fet d'abonar-s’hi?

  5.- Quan rebré la informació?

  6.- On rebré la informació?

  7.- Quin valor té la informació rebuda?

  8.- Quant costa la informació subministrada?

  9.- Puc informar-me sobre els béns de qualsevol persona?

  10.- De quantes finques puc demanar informació?

  11.- Les meves dades personals es mantindran secretes?

  12.- Està permès comerciar amb la informació registral obtinguda?

  13.- Si necessités una certificació registral firmada pel registrador, puc sol·licitar-la i pagar-la mitjançant aquest mateix sistema?

  14.- Com puc obtenir factura formal de l'import del servei?

  15.- El servei estarà en ús les vint-i-quatre hores?

  16.- M'atendrà algú si no funciona el servei?

  17.- Puc comunicar-me directament amb el registre on hi ha la finca?

  18.- On puc presentar les meves queixes o suggeriments?

  19.- Què he de fer per prevenir errors?

  20.- Puc canviar l’adreça de correu per rebre la informació?

  21.- Em poden enviar la informació a més d'un correu?

  22.- Com puc ampliar la informació registral obtinguda per aquest canal?

  23.- Qui emet la informació?

  24.- És imprescindible tenir una adreça electrònica per poder rebre la informació sol·licitada?

  25.- És imprescindible estar abonat per utilitzar aquest servei?

  26.- Puc suggerir millores o ampliacions d'aquest servei?

  27.- És segur donar el número de la meva targeta de crèdit?

  28.- Puc consultar l'estat del meu compte com a usuari abonat?

  29.- Per a què serveix aquest servei? Va dirigit només a professionals?

  30.- Què succeeix si no rebo contestació a la meva petició d'informació, o la rebo tard?

  31.- Puc sol·licitar informació sobre béns mobles?

  32. - Si el titular d'un dret resulta ser una societat o persona jurídica hi puc obtenir informació addicional?

   

   

  1.- Quina informació puc sol·licitar a través d'aquest servei?

  Vostè pot sol·licitar informació sobre la titularitat i les càrregues dels immobles inscrits en tots els registres de la propietat d'Espanya.

   

  2.- Com puc abonar-me al servei?

  Pot abonar-se al servei omplint el formulari que té a la seva disposició fent clic aquí. És necessari que vostè ens faciliti les dades del compte corrent -20 dígits- en el que desitgi que s'efectuïn els càrrecs derivats de la utilització del servei. Imprimeixi la subscripció i enviï-la al número de fax que li apareix a la pàgina, juntament amb la còpia del DNI/passaport o NIF en cas de ser persona física. Si actua com a representant d'una empresa, al costat del formulari d'alta ha de remetre per fax una còpia del CIF de l'empresa, així com un document acreditatiu de la seva vinculació jurídica amb l'entitat que representa i seu DNI/NIF/passaport.

   

  3.- Puc fer consultes sense estar-hi abonat?

  Sí, mitjançant el pagament amb targeta de crèdit

   

  4.- El fet d'abonar-s’hi suposa algun cost?

  No. L'alta en el servei no té cap cost. Una vegada donat d'alta no existeixen tampoc quotes mensuals ni costos fixos de cap tipus. Només es carregarà en el seu compte l'import de les consultes realment efectuades cada mes, si n'ha fet alguna.

   

  5.- Quan rebré la informació?

  La contestació la rebrà en el menor temps possible a la seva adreça electrònica. Es procurarà que en la immensa majoria dels casos estigui disponible el primer dia hàbil següent a la petició. Dies inhàbils, a aquests efectes, són els diumenges i els dies festius i, a més, els dissabtes del mes d'agost. Es consideren festius també els que ho siguin només a la localitat on es trobi situat el registre que emeti la informació. Si l'esmentat termini transcorre en excés pot ser per algun problema tècnic, per la dificultat d'identificar la finca o per un excés transitori de demanda. Si us plau, no reiteri la petició per evitar duplicació de càrrecs en el seu compte. En aquests casos, pot dirigir-se al Centre d'Atenció a l'Usuari al número 902 734 375 (91 270 17 96) i en la següent adreça electrònica abonados.propiedad@registradores.org

   

  6.- On rebré la informació?

  La informació la rebrà en l'adreça electrònica que vostè mateix hagi facilitat en efectuar la seva petició. Per aquesta raó, és molt important que l'usuari s'asseguri que l'adreça electrònica que facilita és la correcta ja que si comet un petit error en escriure-la no podrà rebre la informació.

   

  7.- Quin valor té la informació rebuda?

  La informació registral, com el seu nom indica, té un mer valor informatiu, però no es tracta d'un document públic, ni dóna fe del contingut dels assentaments del registre. És un trasllat extractat del contingut que figura als assentaments registrals vigents relatius a una finca. Per a una major informació és possible sol·licitar una certificació, que dóna fe, en judici i fora d'ell, del contingut dels seients del registre. No obstant això, el valor de la informació registral telemàtica descansa, no només en el seu reconeixement legal, sinó en el fet d'haver estat obtinguda directament d'un Registrador de la Propietat sense mediació ni manipulació de tercers.

   

  8.- Quant costa la informació subministrada?

  L'import d'aquest servei és:

  - Nota simple ordinària: 9,02 euros per finca.

  - Nota de localització: 9,02 euros per finca.

  Els imports expressats no comprenen els impostos aplicables en el seu cas.

   

  9.- Puc informar-me sobre els béns de qualsevol persona?

  Pot preguntar per les titularitats de qualsevol persona física o jurídica expressant sempre el motiu o causa de la consulta. La seva petició serà qualificada pel registrador que, segons les circumstàncies que es presentin, pot denegar la informació d'acord amb la legalitat vigent. En tot cas, està prohibit incorporar la informació rebuda a una base de dades autònoma per a la seva posterior comercialització.

   

  10.- De quantes finques puc demanar la informació?

  En principi no hi ha límit, encara que els càrrecs no poden excedir dels 600 euros al mes (en cas que prevegi que superarà aquesta xifra s'ha de posar en contacte amb el Centre d'Atenció a l'Usuari al núm. 902 734 375 (91 270 17 96, o bé a l'adreça electrònica abonados.propiedad@registradores.org). Existeixen també límits en funció del motiu al·legat en la consulta, dada que valorarà el registrador a l'hora de qualificar l'interès del peticionari.

   

  11.- Les meves dades personals es mantindran secretes?

  Sí. L'ús d'aquest servei s’efectua a través d'un servidor segur (SSL) que garanteix la confidencialitat en les dades personals i bancàries dels usuaris. Tanmateix, així com vostè pot consultar els béns immobles d'altres persones, aquestes persones tenen per llei el dret de conèixer qui, quan i per quin motiu ha sol·licitat informació sobre les seves finques o els seus drets.

   

  12.- Està permès comerciar amb la informació registral obtinguda?

  L'ús que vostè faci amb la informació rebuda és de la seva exclusiva responsabilitat, si bé ha de tenir en compte la normativa de protecció de dades de caràcter personal i la prohibició d'incorporar la informació rebuda en una base de dades per a la seva comercialització.

   

  13.- Si necessités una certificació registral firmada pel registrador, puc sol·licitar-la i pagar-la mitjançant aquest mateix sistema?

  No. Per obtenir una certificació registral es requereix presentar una sol·licitud escrita i firmada en el registre corresponent, bé personalment o bé remetent-la per correu ordinari.

   

  Tanmateix, l'article 227 de la Llei Hipotecària redactat per la Llei 24/2001 de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social, permet l'obtenció telemàtica d’una certificació registral. Ara bé, el precepte esmentat dilata l'efectivitat de la mesura al corresponent desenvolupament reglamentari, al qual haurà d'esperar-se perquè aquesta possibilitat sigui efectiva.

   

  14.- Com puc obtenir factura formal de l'import del servei?

  A la mateixa pàgina web vostè pot obtenir una factura formal amb validesa a efectes fiscals. Pot imprimir-la pels seus propis mitjans, com així ho ha confirmat la Direcció General de Tributs en consulta plantejada a l'efecte.

   

  15.- El servei estarà en ús les vint-i-quatre hores?

  El servei a través de la pàgina web és d'alta disponibilitat, la qual cosa vol dir que es troba disponible vint-i-quatre hores, set dies a la setmana, durant tot l'any. Ara bé, l'horari de les oficines registrals és diferent, ja que es troben obertes només els dies hàbils, variant l'hora d'obertura i tancament segons el registre local de què es tracti. Tanmateix, això no és obstacle perquè la informació es rebi en el termini més breu possible, ni tampoc perquè puguin fer-se peticions en hores inhàbils.

   

  16.- M'atendrà algú si no funciona el servei?

  En aquests casos, pot comunicar amb el Centre d'Atenció a l'Usuari al número 902 734 375 (91 270 17 96) i també es poden enviar consultes, dubtes i suggeriments a abonados.propiedad@registradores.org.

   

  17.- Puc comunicar-me directament amb el registre on hi ha la finca?

  Pot comunicar-se directament amb cada registre de la propietat, de forma personal, per telèfon, fax, correu ordinari o correu electrònic. Utilitzi el següent enllaç per localitzar-lo: Registradors i Registres.

   

  18.- On puc presentar les meves queixes o suggeriments?

  Pot dirigir-se al Centre d'Atenció a l'Usuari abans indicat, al Registre de la Propietat corresponent, al Col·legi de Registradors o a la Direcció General dels Registres i del Notariat.

   

  19.- Què he de fer per prevenir errors?

  Freqüentment, l'origen de les informacions registrals errònies està en incórrer en inexactituds a l’hora d’efectuar la sol·licitud. Si us plau, asseguri's que les dades de la seva sol·licitud es corresponen amb la identificació de la finca o titular de qui espera rebre la informació. Un error en el número de la finca o en el nom del titular pot donar lloc a una informació relativa a finques o persones que no siguin del seu interès, i que, tanmateix, generaran un càrrec en el seu compte.

   

  20.- Puc canviar l’adreça de correu per rebre la informació?

  Sí, pot canviar l’adreça cada vegada que fa una consulta. Ara bé, asseguri's que escriu correctament la nova adreça electrònica. Un error a l'hora de designar el correu electrònic de recepció impossibilitarà que la informació registral arribi al seu destí.

   

  21.- Em poden enviar la informació a més d'un correu?

  La informació se li envia a l’adreça de correu electrònica especificada per vostè en cada consulta, des de la qual, podrà vostè mateix, sota la seva responsabilitat, reexpedir-la a qualsevol altra adreça.

   

  22.- Com puc ampliar la informació registral obtinguda per aquest canal?

  Dirigint-se al Registre de la Propietat que va remetre la informació. Allà es troba l'historial registral complet de la finca i li podran facilitar, dins dels límits legals, i pel mitjà més adequat, altres dades concretes que necessiti conèixer.

   

  23.- Qui emet la informació?

  La informació és emesa per cada registrador i es remet des del registre en la circumscripció territorial del qual es troba la finca objecte de la informació.

   

  24.- És imprescindible tenir una adreça electrònica per poder rebre la informació sol·licitada?

  Sí, és imprescindible si s'utilitza aquest servei per obtenir la informació registral.

   

  25.- És imprescindible estar abonat per utilitzar aquest servei?

  No, no és imprescindible, però si és convenient si l'utilitza amb freqüència. Per a consultes aïllades no és necessari abonar-s’hi, el pagament s’efectua mitjançant targeta de crèdit.

   

  26.- Puc suggerir millores o ampliacions per a aquest servei?

  Sens dubte, simplement ha d'enviar els seus comentaris a abonados.propiedad@registradores.org

   

  27.- És segur donar el número de la meva targeta de crèdit?

  Sí. L'operativa d'aquest servei, a través d'un servidor segur (SSL), compleix amb els màxims estàndards de seguretat existents avui en dia.

   

  28.- Puc consultar l'estat del meu compte com a usuari abonat?

  Sí, per a això, una vegada hagi teclejat el seu nom i contrasenya, només ha de fer clic a l’enllaç "Estat del compte" al final de la part esquerra de la pàgina.

   

  29.- Per a què serveix aquest servei? Va dirigit només a professionals?

  El servei es dirigeix a tots els consumidors, perquè en qualsevol moment (24 hores al dia, 365 dies a l'any), i qualsevol lloc (n'hi ha prou amb tenir un accés a Internet) puguin sol·licitar informació sobre titularitat i càrregues de qualsevol immoble situat a Espanya.

   

  30.- Què succeeix si no rebo contestació a la meva petició d'informació, o la rebo tard?

  No es cobraran les peticions vàlides d'informació, dirigides a un registre competent, que no hagin estat ateses en el termini màxim de 24 hores hàbils. Les peticions que no puguin atendre's per insuficiència de dades aportades pel peticionari, donaran lloc a la remissió al sol·licitant d'un correu electrònic dins del termini de les 24 hores següents, assenyalant-li la impossibilitat d'atendre la seva petició per aquest motiu i demanant-li que la repeteixi amb més dades. L'inici del termini de les 24 hores hàbils que determinen la nul·litat del càrrec per a la informació es produirà a la recepció de la nova sol·licitud correctament formulada.

   

  31. Puc sol·licitar informació sobre béns mobles?

  Sí. Pot sol·licitar informació de vehicles accedint a l’enllaç de Registres de Béns Mobles des de http://www.registradores.org

   

  32. - Si el titular d'un dret resulta ser una societat o persona jurídica puc obtenir-hi informació addicional?

  Sí. Aquest servei està interconnectat amb el d'informació sobre societats mercantils, per la qual cosa només haurà de seguir les instruccions en pantalla per obtenir informació en línia de la societat titular del dret.

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info