Què és el Registre de la Propietat?

 • PRESENTACIÓ:

  El registre de la propietat immoble s’ha concebut tradicionalment des de tres punts de vista:

   

  Com a Institució Jurídica: DIEZ PICAZO diu que el Registre de la Propietat és una institució administrativa destinada a contenir la publicitat oficial de la situació jurídica dels béns immobles.

   

  Com a Oficina: Les inscripcions o anotacions i altres assentaments registrals només es practicaran en els llibres de l’oficina registral en la circumscripció territorial de la qual radiquin els immobles.

   

  Com a Conjunt de Llibres: ROCA SASTRE diu que el Registre de la Propietat  és la reunió ordenada dels llibres oficials degudament numerats i legalitzats que hi ha en cada oficina pública de registre, en els quals s’estenen, conforme a la llei, els assentaments corresponents als actes inscriptibles.

   

  L’ article 1 de la Llei Hipotecària determina la finalitat del Registre de la Propietat:

   

  “El Registre de la Propietat té per objecte la inscripció o anotació dels actes i contractes relatius al domini i altres drets  reals sobre béns immobles”.

   

  El nostre company GARCIA GARCIA encerta quan diu que la finalitat del Registre de la Propietat és servir d’instrument de publicitat, i defineix tècnicament quelcom tan complex como la  publicitat registral de la següent forma:

   

  “L’exteriorització continuada i organitzada de situacions jurídiques de transcendència real per a produir cognoscibilitat  “erga omnes” i amb certs efectes substantius sobre la situació publicada”.

   

  Tanmateix, als registradors de Catalunya ens agrada caracteritzar el Registre de la Propietat tal i com ho fa LOPEZ MEDEL,  és a dir com a un servei públic, de caràcter essencial que té per objecte la publicitat de determinades situacions jurídiques mitjançant la inscripció del domini i els drets reals sobre immobles.

   

  La raó del servei públic en què consisteix el Registre de la Propietat es basa en la seguretat del tràfic immobiliari, de la qual és destinatària la societat, a la vegada que se satisfà l’interès particular dels individus.

   

  Aquest servei públic, el Registre de la Propietat, està a càrrec de funcionaris públics, tècnics en dret, amb facultats d’índole jurisdiccional, és a dir, de nosaltres, dels registradors, els quals no tenim una altra missió professional  que la de servir a la justícia registral mitjançant la nostra qualificació.

   

   

  Per a què serveix el Registre de la Propietat?

  Per a proporcionar seguretat jurídica al tràfic immobiliari i protegir al titular inscrit i a tercers que confien en el contingut dels drets publicats, garantint-los la seva exactitud.

   

  Què s’inscriu al registre?

  Els documents que es refereixen a l’adquisició de béns immobles, drets reals que hi recauen, com la hipoteca o les servituds, i resolucions judicials o administratives que les puguin afectar, com els embargaments.

   

  Quins documents accedeixen al registre?

  Generalment hi accedeixen els documents públics, tant notarials i judicials com administratius, i, només en els casos previstos, poden accedir-hi documents privats, com per exemple, distribució de responsabilitats hipotecàries entre diverses finques, o adjudicacions hereditàries amb un hereu únic.

   

  És obligatori inscriure-s’hi?

  No. En el dret espanyol és voluntari inscriure-s’hi.

   

  Quins avantatges s’obtenen en inscriure’s al registre?

  S’obté seguretat jurídica ja que, un cop inscrits, els drets es troben sota la tutela dels Tribunals i es considera com a cert només el que diu el Registre. La inscripció dels immobles facilita la transmissió i l’obtenció de finançament a costos inferiors.

   

  Quin risc es corre si no s’hi inscriu?

  Es veu perjudicat pels actes que voluntàriament faci el titular registral o per les càrregues i els gravàmens que puguin imposar-se sobre l’immoble, ja que se’l consideraria propietari amb caràcter general.

   

  Quins riscos es corren si no es consulta el registre?

  No hi hauria la certesa sobre qui és el propietari de la finca ni sobre les càrregues que hi recauen.

   

  Caduca el dret una vegada inscrit?

  No. Els assentaments definitius no tenen termini de durada. Una vegada inscrit, el dret dura per sempre sense que sigui necessari renovar-lo.

   

  Els estrangers tenen algun règim especial per a inscriure els seus drets?

  La legislació dóna el mateix tracte als nacionals que als estrangers.

   

  És públic el registre?

  Sí, però només per a qui tingui interès legítim a conèixer-lo, respecte a una finca concreta, cosa que ha de ser apreciada pel registrador.

   

  Com s’obté la publicitat?

  Hi ha dos mitjans: la nota simple i la certificació. Ambdues han de contenir, en general, la descripció de la finca, la titularitat i les càrregues. La primera té valor merament informatiu. La certificació és l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut del Registre i està signada pel registrador.

   

  Quant costa inscriure-s’hi?

  No hi ha una quantitat fixa, ja que depèn del valor que es doni en el document al bé que s’hi inscriu. Es cobra sobre la base d’unes tarifes aprovades pel Govern i que es publiquen al Butlletí Oficial de l’Estat.

   

  MÉS SOBRE EL REGISTRE DE LA PROPIETAT

   

  INSCRIPCIÓ:

  Com a regla general el document s’ha de presentar al Registre de la Propietat on radiqui la finca.  No obstant això, per guanyar temps i abans del seu lliurament material, es pot presentar mitjançant un fax en els següents casos:

   

  1r.- Quan el document s’atorgui en un terme municipal en què no radiqui la finca, es pot acudir al Registre de la Propietat de la localitat i fer-hi la presentació, on, a més, l’informaran dels passos que cal seguir.

   

  2n.- Els notaris, a petició de part, poden presentar les escriptures que autoritzin a qualsevol registre d’Espanya per mitjà de telefax.

   

  3r.- Els òrgans judicials podran, igualment, remetre als Registres de la Propietat per fax les resolucions judicials susceptibles de causar un assumpte.

   

  Així mateix, es pot presentar per correu.

   

  Per poder inscriure-hi el document presentat és necessari que s’hagin complert els requisits fiscals.

   

  LIQUIDACIÓ:

  Lloc de presentació de les autoliquidacions de l’Impost de Transmissions Patrimonials, Operacions Societàries i Actes Jurídics Documentats d’acord amb l’art. 102 del RITPAJD (RD 828/1995, de 29 de maig, amb la Llei 30/1983, de 28 de desembre, modificada per la Llei 32/1987, de 22 de desembre, la Llei 14/1996, de 30 de desembre, ambdues reguladores de la cessió de tributs de l’Estat a les Comunitats Autònomes, així com la disposició addicional novena de la Llei 30/1998 de mesures fiscals, administratives i d’ordre social).

   

  Transmissió, arrendament i constitució de drets reals sobre béns immobles.

  Compravenda, arrendament, servitud, drets d’ús i gaudi, etc.

   

  Lloc on radica l’immoble.

   

  Si es tracta de diversos immobles d’una sola comunitat, en el lloc on radiquin els immobles de més valor.

   

  Si es tracta d’immobles de diverses comunitats, s’haurà de presentar una autoliquidació en cadascuna de les comunitats afectades.

   

  Actes jurídics documentats.

  Agrupació, agregació, segregació, divisió, obra nova, préstecs hipotecaris amb entitats de crèdit i, en general, tots aquells documents notarials les operacions dels quals estiguin subjectes a IVA i que siguin inscriptibles.

   

  Lloc on radiqui el registre on s’inscrigui l’acte.

   

  Si el document conté diversos actes d’una sola comunitat, en el lloc on radiqui el registre on s’inscriguin els actes de més valor.

   

  Si el document conté actes inscriptibles en diverses comunitats, caldrà una autoliquidació en cadascuna de les comunitats afectades.

   

  En les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura, s’ha de presentar sempre l’autoliquidació en el lloc d’atorgament de l’escriptura.

   

  Operacions societàries.

  Constitució de societats, augment de capital, reducció de capital, fusió, liquidació, etc.

   

  Lloc on la societat tingui el seu domicili fiscal.

   

  Transmissió de béns mobles.

  Maquinària, vehicles, efectes, bestiar, etc.

   

  Lloc on tingui el seu domicili fiscal l’adquirent.

   

  Transmissió d’accions i participacions socials.

  Lloc de formalització de l’operació.

   

  Lletres de canvi i documents de gir.

  Lloc de l’emissió.

   

  Concessions administratives.

  Concessions de béns: Lloc on radiquin els béns.

   

  Concessions de serveis: Lloc on s’executin els serveis, excepte a les comunitats autònomes d’Andalusia, Castella la Manxa i Extremadura, que s’han de presentar on el subjecte passiu tingui el seu domicili.

  Anotacions preventives d’embargament.

  Lloc on radiqui el registre en el qual s’ha de practicar l’anotació.

   

  Hipoteca mobiliària o penyora sense desplaçament.

  Lloc on radiqui el registre en el qual s’ha de practicar la inscripció.

   

  Regla residual.

  Quan no es pugui establir el lloc segons les regles anteriors, es presentarà en el lloc on s’hagi atorgat el document.

  NOTA SIMPLE:

  La nota simple proporciona informació breu i concisa, en suport paper, sobre la situació jurídica d’una finca (breu descripció, propietari i càrregues, si n’hi ha).

   

  La podem obtenir, si coneixem totes les dades registrals de la finca, mitjançant una sol·licitud dirigida, per qualsevol mitjà, al Registre de la Propietat corresponent o a través de qualsevol altre Registre, on trobarem ajuda per emplenar la sol·licitud.

   

  En tot cas, també podem obtenir la nota informativa per correu electrònic a través d’aquesta pàgina web, utilitzant l’enllaç situat a continuació.

   

  Desitja sol·licitar informació registral?   https://www.registradores.org/registroVirtual/init.do

   

   

  TITULARITAT:

  Si desitja conèixer els béns i drets que una persona té inscrits en qualsevol registre d’Espanya, pot procedir de la manera següent:

   

  a) Acudir directament a un registre.

   

  b) Fer aquesta consulta a través de correu, fax o correu electrònic.

   

  c) Fer la petició d’informació mitjançant aquesta pàgina, seleccionant l’enllaç situat a continuació.

   

  Vol sol·licitar informació a l’índex General de Titularitats?

   

  COST DE LA INSCRIPCIÓ:

  (Veure document acrobat) DOCUMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   

  Regulació general, especial i pràctica

   

   

  DRETS DE L’USUARI:

  Dret que el registrador li presti els seus serveis en oficines instal·lades amb les condicions que garanteixin la seguretat i conservació dels llibres i documents.

  Dret que el registrador li presti els seus serveis en oficines instal·lades amb les condicions que garanteixin la seguretat i conservació dels llibres i documents, complint els requisits fixats a aquest efecte i a exigir del Col·legi de Registradors que vetlli per aquesta adequada instal·lació (art.357 RH i dels Estatuts Generals del Col·legi).

   

  Dret a obtenir assessorament verbal del registrador.

  Dret a obtenir assessorament verbal del registrador sobre qualsevol matèria relacionada amb el registre.

   

  En particular la informació podrà versar sobre la inscripció de drets sobre immobles, els requisits registrals dels actes i contractes relatius a drets inscriptibles, els recursos contra la qualificació i sobre els mitjans registrals més adequats per a l’assoliment dels objectius lícits que es proposin qui la sol·liciti (art.334 de RH).

   

  Dret a obtenir del registrador un informe escrit.

  Dret a obtenir del registrador un informe escrit sobre la situació juridicoregistral d’una finca o d’un dret, o de la manera més convenient d’actualitzar el contingut registral, o bé sobre l’abast d’una determinada qualificació registral (art.335 del RH).

   

  Dret a obtenir una certificació o una nota simple en un termini de quatre dies.

  Dret a obtenir, si es desitja conèixer la situació jurídica d’un immoble, una certificació o una nota simple en el termini de quatre dies, a comptar des de la sol·licitud d’informació (art LH i 332 RH).

   

  Dret a obtenir informació de qualsevol immoble situat a Espanya.

   a) Acudint personalment a qualsevol registre.

   b) Per correu electrònic, dirigint-se al registre en el qual figuri inscrit l’immoble.

   

  Dret que el registrador faciliti al notari informació adequada sobre la situació registral d’una finca.

  Dret que el registrador faciliti al notari triat la informació adequada sobre la situació registral d’una finca a l’efecte de l’atorgament de l’escriptura d’adquisició de béns immobles o constitució de drets reals sobre aquests, i que aquesta informació s’actualitzi de manera que s’evitin fraus o sorpreses (art.354 RH).

   

  Dret a obtenir un resguard que acrediti el lliurament del document.

  Dret a obtenir, en presentar el document a inscripció al Registre, un resguard que acrediti el lliurament del document, que expressi el dia i l’hora de la presentació i el nombre i tom del diari en el qual hagi estès l’assentament (art.419 del RH).

   

  Dret a que el registrador presenti al diari la comunicació que el notari li enviï.

  Dret a que el registrador presenti al diari la comunicació que el notari li enviï, si ha autoritzat una escriptura susceptible de ser inscrita, el mateix dia de l’atorgament, i disposant llavors de deu dies hàbils per consolidar l’assentament practicant mitjançant l’aportació del document (art.418 RH).

   

  Dret que el registrador qualifiqui de conformitat amb dret i sota la seva responsabilitat els documents.

  Dret que el registrador qualifiqui conforme amb el dret i sota la seva responsabilitat els documents que es presentin i obtenir la inscripció corresponent o una explicació suficient dels motius pels quals no pot estendre’s l’assentament (art.18 i 19 LH).

   

  Dret a obtenir, en els supòsits de denegació o suspensió de la inscripció, un informe.

  Dret a obtenir, en els supòsits de denegació o suspensió de la inscripció, un informe que expressi els mitjans d’esmena, rectificació o convalidació de les faltes o els defectes que afecten la documentació presentada (art. 333 RH).

   

  Dret a obtenir la inscripció dels drets en el termini de 15 dies hàbils.

  Dret a obtenir la inscripció dels drets en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de la presentació del document al registre.

   

  Si hi ha una causa  justificada, la inscripció podrà fer-se dintre dels 30 dies (art. 97 RH).

   

  Dret que no es retardi per part de pagament dels honoraris el despatx dels documents presentats ni la seva devolució.

  Dret que no es retardi per falta de pagament d’honoraris el despatx dels documents presentats ni la seva devolució (art.431 RH).

   

  Dret a recórrer contra la decisió del registrador en el cas que es negui a practicar l’assentament sol·licitat.

  Dret a recórrer contra la decisió del registrador en el cas que es negui a practicar l’assentament sol·licitat, davant el president del Tribunal Superior de Justícia competent i davant la Direcció General dels Registres i del Notariat, sense perjudici de les accions que corresponguin davant els Tribunals de Justícia (art. 66 LH).

   

EN PORTADA

Nova doctrina del Tribunal Constitucional sobre IIVTNU

El dimarts 9 de novembre de 2021 de 16.30 a 18.30 hores es realitzarà el seminari web sobre "Nova Doctrina del Tribunal Constitucional sobre el IIVTNU. Organitzat per ENFOQUE XXI (Formación J...

+ info