Tornar

Data:

Sessió inaugural de les XXII Jornades de Dret Català a Tossa de Mar

Presentació Actualitat del Deganat

El degà ha assistit a la sessió d’obertura de les XXII Jornades de Dret Català a Tossa a càrrec de l’Il·lm. Sr. Martí Pujals Castelló, alcalde de Tossa de Mar, i seguidament a la inauguració a càrrec de l’Hble. consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA