Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D'acord amb el que s'estableix en la normativa vigent, us informem que les dades personals que faciliteu durant l'ús del web https://www .registradors.cat/ (d'ara endavant “la Web”) se tractaran en qualitat de Responsable del tractament pel COL·LEGI DE REGISTRADORS. DEGANAT TERRITORIAL DE CATALUNYA (d'ara endavant, “DEGANAT”), amb CIF: Q-0863014-G i Seu autonòmica a Pg. de la Zona Franca, 109 planta baixa (PB) - 08038 Barcelona.

Podeu posar-vos posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del DEGANAT mitjançant el correu electrònic: dpo@corpme.es.

Esteu obligat a facilitar dades personals?

La visita al Web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. No obstant això, l'ús d'alguns dels serveis disponibles en el Web depèn de l'emplenament de formularis d'informació personal.

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis del Web són els necessaris per a prestar els serveis sol·licitats. La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessàries pot suposar la impossibilitat de prestar adequadament aquests serveis. Així mateix, podreu facilitar dades de manera voluntària amb l'objectiu que aquests serveis puguin prestar-se de manera òptima.

Igualment, determinades funcionalitats del Web depenen del fet que autoritzeu el tractament de les vostres dades personals.

Amb quina finalitat tractarà el Deganat les dades personals de l'usuari?

El DEGANAT tractarà les dades personals que faciliteu per a la prestació dels diferents serveis que es posen a disposició a través del lloc Web, conforme a les següents finalitats:

 • En el cas de la secció “Treballa en el Registre”, la finalitat és gestionar la vostra candidatura a un lloc de treball en el Deganat o en els Registres o la seva incorporació a una borsa de currículums a fi de contactar amb els interessats quan sorgeixi una oferta compatible amb el seu perfil.
 • En el cas de les seccions de “Contacte, Queixes i Suggeriments” la finalitat serà la de gestionar les comunicacions que ens formuleu, sol·licituds d'informació general i atendre les queixes i suggeriments dels ciutadans i usuaris dels serveis registrals.
 • En el cas que presteu el vostre consentiment, mitjançant la subscripció a través del formulari disponible, les vostres dades de contacte podran utilitzar-se per a l'enviament de comunicacions de caràcter institucional per a la promoció del Cos del Registradors.
 • Igualment, us informem que determinades funcionalitats del Web depenen de l'ús de COOKIES, per la qual cosa, en el cas que no hagueu denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del Web. Podeu veure les condicions per al seu ús en la “Política de Cookies”.

Les dades personals no s'usen en tractaments automatitzats per a l'elaboració de perfils ni se’n fan transferències internacionals.

Durant quant de temps tractarà el Deganat les dades personals?

Les dades de l'usuari es conservaran mentre siguin necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats i, una vegada finalitzada aquesta prestació, les seves dades es conservaran durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei prestat.

El període de conservació de les dades relatives a queixes i suggeriments serà de cinc anys, i durant el temps necessari per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del tractament de les dades.

Les dades personals proporcionades per a la participació en processos de selecció o en la borsa de currículums es conservaran mentre continuï vigent el procés de selecció de personal, i posteriorment un any perquè la seva candidatura es tingui en compte en futurs processos de selecció. L'interessat es compromet a informar de qualsevol modificació que es produeixi en les dades facilitades i a mantenir-les degudament actualitzades.

Les dades relatives a l'enviament de comunicacions de caràcter institucional es conservaran fins que us oposeu al tractament per a la finalitat descrita. En cas d'oposar-vos, les vostres dades es mantindran únicament a l’efecte de garantir la seva exclusió de les notificacions en tot moment.

Quines categories de dades de l'usuari tractarà el Deganat?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles en el Web seran les indicades en el corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l'usuari?

El tractament de les dades de l'usuari per part del Deganat s'empara en la sol·licitud per part de l'usuari dels serveis posats a disposició a través del Web o, en el seu cas, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l'usuari?

Les dades no se cediran a tercers excepte a l'efecte de tramitar la consulta formulada, quan es requereixi la seva intervenció, als col·legiats i òrgans corresponents del Col·legi de Registradors i, en el seu cas, als proveïdors de serveis tècnics que tinguin la consideració d'encarregats del tractament, així com en els casos de compliment d'obligacions legals.

Les dades relatives als processos de selecció i borsa de currículums es comunicaran als Registradors dels Registres de Propietat, Mercantils i de Béns Mobles circumscrits al Deganat, per a la gestió de la seva candidatura en els processos de selecció de personal en aquests registres.

Quina responsabilitat té l'usuari?

L'usuari serà responsable que les dades que faciliti al Deganat siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquest efecte, l'usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i haurà de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi al Deganat o a tercers.

Quins drets té l'usuari?

L'usuari pot enviar un escrit a l'adreça del Deganat o a través de correu electrònic dpo@corpme.es, amb la referència “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d'identitat, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • Obtenir del Deganat la limitació del tractament de les dades o oposar-se a aquest tractament quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l'interessat consideri que el Deganat ha vulnerat els drets que se li reconeixen per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

El Deganat tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes dades, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Pot canviar la política de privadesa?

El Deganat es reserva el dret a modificar la Política de Privacitat a fi d'adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització: 22 de desembre de 2022

test
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA