Què és la conciliació registral?

És també un mètode alternatiu i autocompositiu de resolució de conflictes o controvèrsies en el qual una, dues o més parts de manera voluntària i assistides per una persona designada per la llei, experta en la matèria sotmesa a conciliació (en aquest cas el registrador) però sense necessitat de títol específic, independent i neutral, sol·liciten que se'ls assisteixi en la resolució d'un conflicte derivat d'una relació jurídica. Les parts han d’arribar de mutu acord, amb l'assessorament tècnic del registrador, a una solució basada exclusivament en la seva voluntat i en les seves necessitats o interessos comuns i no únicament en l'aplicació de la llei.

Quan es pot fer servir la conciliació?

En conflictes en què les parts volen evitar el judici o posar-hi fi, però no aconsegueixen l'acord, perquè han esgotat la via de negociació o perquè s'ha trencat el diàleg i no hi veuen solució possible.

Davant qui s'acudeix a conciliació?

Davant dels registradors titulars dels registres on constin inscrites les finques o drets objecte de la controvèrsia, els registradors mercantils d'on figurin inscrites si és el cas les societats afectades i davant del registradors de béns mobles en les seves diferents seccions.

Quines són les matèries objecte de conciliació?

Qualsevol qüestió immobiliària, urbanística o mercantil amb independència que es tracti d'actes o negocis susceptibles d'inscripció, sempre que es tracti de matèries sobre les quals les parts puguin disposar lliurement.

Per què escollir la conciliació registral?

Professionalitat

El registrador com a funcionari públic expert qualificat els ajudarà a trobar la solució jurídica més avantatjosa.

Voluntarietat

Són les parts les que conjuntament o per iniciativa d'una, decideixen iniciar aquest procés, continuar-lo, desistir o concloure'l amb acord o sense.

Resolució

De l'acord que té l'eficàcia pròpia dels contractes, certificarà el registrador quedant així recollit en un document públic.

Confidencialitat

Tots es poden comunicar amb llibertat perquè res del que es digui o admeti durant la tramitació, es pot tenir en compte fora de la conciliació. És a dir, no s'admetrà com a prova en cap altre procés.

Imparcialitat

Són característiques pròpies de qualsevol actuació del registrador la seva independència i imparcialitat. S'excusarà si a l'inici o durant el procés concorregués alguna circumstància que pogués afectar-la.

Flexibilitat

Es tracta d'un procés que es pot adaptar al tipus de conflicte i a les necessitats de les parts que poden comparèixer per sí mateixes o per representants de forma conjunta o separada.

 Cost econòmic

És un procés que suposa no només un estalvi en cost emocional i temporal sinó també econòmic ja que l'actuació del registrador està sempre subjecta a aranzel.

Què és la mediació registral?

És un mètode alternatiu i autocompositiu (que depèn de les parts) de resolució de conflictes en què dues o més parts de forma voluntària i assistides per un mediador titulat independent i neutral, arriben de mutu acord a una solució basada exclusivament en la seva voluntat i en les seves necessitats o interessos comuns i no únicament en laplicació de la Llei. No poden ser objecte de mediació: els assumptes penals, administratius laborals i els de matèria de consum.

Regulació legal

Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en afers civils i mercantils, Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat i RD 135/2012, de 23 d’octubre.

Mediador competent

Pot ser el registrador que hagi realitzat un curs homologat i consti inscrit com a mediador en el Registre de Mediadors del Ministeri de Justícia o del Col·legi Professional corresponent.

Finalitat de la mediació

Facilitar la comunicació entre les parts, les quals, en tot moment, proposaran les possibles solucions al seu conflicte.

Títol inscriptible en la mediació

Per a que l’acord sigui executiu i, si escau, inscriptible en el Registre de la Propietat, Mercantil o de Béns Mobles, haurà de constar en escriptura pública.


 

És una associació de registradors de la propietat i mercantils, sense ànim de lucre i d'àmbit nacional. Va néixer a València l'any 2015 a iniciativa d'un grup de registradors amb formació com a mediadors civils i mercantils i també en arbitratge, com a resposta a una necessitat social.

Des de llavors CONVIVENTIA ha desenvolupat una tasca de difusió dels mitjans alternatius de solució de controvèrsies, la mediació, l'arbitratge i l'expedient de conciliació atribuït a tots els registradors per la Llei 15/2015 de la Jurisdicció voluntària i regulada com a competència professional més d'ells mateixos a l'article 103 bis de la Llei hipotecària.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA