Llegiu acuradament aquest document. Aquest constitueix l'Avís Legal que estableix les condicions d'ús i regula l'accés, la navegació i la utilització del Lloc Web ubicat a la URL https://www. registradors.cat (d'ara endavant, el Lloc Web).

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i ús del lloc web https://www.registradors.cat , d'ara endavant “el Lloc Web”. “registradors.cat” és un domini a Internet la titularitat del qual pertany al Deganat de Registradors de Catalunya, amb Seu Col·legial al Pg. de la Zona Franca, 109 - 08038 Barcelona.

L'accés, navegació i utilització del Lloc Web atribueix al visitant la condició d'usuari (d'ara endavant, l'Usuari), implicant l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu el mateix.

Identificació

  • Titular: DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA.
  • NIF: Q-2863012-G
  • Seu Col·legial: Pg. de la Zona Franca, 109 - 08038 Barcelona
  • Contacte: deganat@registradors.cat

Objecte i àmbit d'aplicació

El present Avís Legal regula l'accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per accedir-hi o utilització. Les modificacions dels termes i condicions del present Avís Legal seran publicades de la mateixa manera com apareix aquest oa través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris. L'accés, la navegació i la utilització del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les modificacions o canvis suposen la seva acceptació.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, com a part integrant del Col·legi de Registradors d'Espanya, es constitueix com una entitat de dret públic, que compta amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat, emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, tenint com a finalitats principals la coordinació de l'exercici de l'activitat professional dels Registradors que actuen a la Comunitat de València, garantint el correcte exercici de les seues funcions.

Per aquest motiu, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, en exercici de les funcions que li atribueix el RD 483/1997 de 14 d'abril pel qual s'aproven els estatuts del Col·legi de Registradors, posa a disposició dels usuaris el Lloc Web, amb la finalitat de facilitar l'accés a informació, serveis i continguts d'interès relacionats amb la funció registral

No obstant, l'accés a determinats continguts i la utilització de serveis concrets es pot trobar sotmès a condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrats. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar els termes del present Avís Legal. En cas de contradicció, sempre i en tot cas, prevaldran les condicions particulars.

Atenció a l'usuari

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, com a responsable del Lloc Web, posa a disposició dels usuaris un servei d'atenció a l'Usuari, disponible de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 18:00 hores, en què es donarà deguda atenció a totes les consultes, queixes i suggeriments plantejats en relació amb la subscripció de qualsevol dels serveis.

En concret, les vies de contacte posades a disposició dels usuaris són les indicades a l'apartat d'identificació.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA donarà resposta a les reclamacions o consultes rebudes en el termini més breu possible

Drets de propietat intel·lectual i industrial. Drets sobre el Lloc Web i els seus Continguts.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com de tots els continguts oferts en aquest, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut i els serveis disponibles a través del mateix.

En cap cas s'entendrà que l'accés, la navegació i la utilització del Lloc Web per part de l'Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets esmentats per part del DECANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA. En accedir al Lloc Web, l'usuari adquireix un dret d'ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins d'un àmbit domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb aquest Avís Legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA o dels seus legítims titulars. En cap moment, llevat de manifestació expressa i per escrit en contra per part del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web o dels seus continguts confereix a l'Usuari cap dret sobre signes distintius que s'hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els Continguts del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, posar a disposició, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma , la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb autorització prèvia, expressa i per escrit del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA o, si escau, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts del Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als mateixos.

Enllaços. Enllaços a altres pàgines web.

Al Lloc Web es poden mostrar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, continguts embeguts, etc., el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA informa que aquests es trobarien directament gestionats per tercers. El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no té facultat ni mitjans humans ni tècnics, per conèixer de forma prèvia, controlar o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a què es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a qualsevol plataforma o pàgina web a què es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, hauran de comunicar-ho immediatament al Prestador als efectes que es procediu a deshabilitar l'enllaç d'accés.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA i el responsable de la pàgina web aliena .

Enllaços al Lloc Web en altres plataformes i llocs web o xarxes socials.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA podrà posar a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, en particular, banners, enllaços que permetin als usuaris accedir al Lloc Web des de diferents pàgines, o fins i tot banners a xarxes socials . La inclusió d'aquests enllaços té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés al lloc web.

L'establiment d'aquests enllaços no implica l'existència de cap relació entre el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma on es troba l'enllaç, com tampoc l'acceptació i aprovació per part del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA dels continguts o serveis a les plataformes a què redireccionin, sent el seu titular, fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que pugui incorporar-se al Lloc Web cap tipus dinformació de caràcter personal sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat la establerta en el present Avís Legal , així com a la Política de Privadesa del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que l'usuari vulgui proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA en aquest procés.

L'activació i l'ús d'aquests enllaços potcomportar la identificació i autenticació de l'usuari (mitjançant login o contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA. En accedir a xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat pel DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, per això aquest no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Com que el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que aquell no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'Usuari pugui accedir-hi. pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, continguts i serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

Regles d'ús

No està permès i, per tant, les conseqüències seran exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense. En particular, i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, ni limitatiu, queda prohibit:

Utilitzar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament oa l'ordinador d'un tercer;
Utilitzar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
Utilitzar el Lloc Web de manera que constitueixi una vulneració dels drets del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA o de qualsevol tercer;
Utilitzar el Lloc Web per transmetre o publicar qualsevol material de caràcter difamatori, ofensiu, racista, vulgar, denigrant, pornogràfic, o de naturalesa obscena o amenaçadora o que pugui causar molèstia a qualsevol persona;
Utilitzar el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;
Accedir o interactuar amb el Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant tercers, utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui donar lloc a confusió sobre la identitat de l'origen d'un missatge;
Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats a aquest, a qualsevol servidor del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim ;
Fronçar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts allotjats al Lloc Web;
Portar a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o als sistemes o xarxes del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA, així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; i
Introduir dades que siguin manifestament falses, sent o no l'Usuari coneixedor d'aquesta circumstància.
L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l'Usuari podrà portar aparellada l'adopció pel DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'Usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA es reserva el dret a retirar tots aquells continguts, aportacions o comentaris que siguin contraris a la llei, la moral i l'ordre públic, sent a títol enunciatiu, però no limitatiu, aquells que vulnerin la dignitat de la persona, discriminatoris, racistes, xenòfobs, que siguin contraris a la joventut o la infància, pornogràfics o que atemptin contra la seguretat pública. En qualsevol cas, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

Responsabilitats i garanties

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat d'absolutament tota la informació continguda a la Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.

En conseqüència, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l'absència d'errors en aquests continguts; (iii) l'absència de virus o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del Lloc Web o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin; (v) la manca d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; ni (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA estableix, oa través de la vulneració de sistemes de seguretat.

No obstant, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el bon funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats, així com per evitar l'existència i la transmissió de virus i altres components nocius als sistemes informàtics dels Usuaris.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l'Usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament al Prestador perquè aquest pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc Web provinents de fonts alienes, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes en què s'ubiqui un banner enllaçant al Lloc Web. El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA no assumirà cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les informacions esmentades. En cas que qualsevol usuari del Lloc Web dugués a terme alguna actuació susceptible de ser considerada com a il·lícita, il·legal, contrària a les lleis o que pogués suposar la infracció o vulneració de drets de tercers, ho farà sota la seva sencera responsabilitat, mantenint indemne al Prestador per les seves actuacions.

Suspensió del lloc web

El DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanent, l'accés, navegació, ús, allotjament o descàrrega del contingut o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquest Avís Legal, sense que intervingui la possibilitat per a l'Usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

Confidencialitat i protecció de dades

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades), el tractament de les dades de l'usuari es realitzarà conforme a la Política de Privadesa del Lloc Web.

Generals

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present Avís Legal. Així mateix, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareix aquest Avís Legal oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als Usuaris.

La vigència temporal del present Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en què passarà a tenir vigència l'Avís Legal modificat.

Els serveis posats a disposició de l'Usuari podran ser variats pel DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA sense necessitat de previ avís. En cas que algun dels serveis oferts tingui condicions particulars, aquestes seran degudament informades a l'usuari i hauran de ser acceptades amb anterioritat a la prestació.

Així mateix, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposats anteriorment al present Avís Legal.

En el cas que qualsevol disposició del present Avís Legal fos declarada nul·la o inaplicable, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions del mateix.

El no exercici o execució per part del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA de qualsevol dreto disposició contingut en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA i els usuaris del Lloc Web. No obstant això, sempre que aquesta normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb el Lloc Web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment dels fets. Així mateix, el DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona (Espanya).

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, us podeu adreçar per correu electrònic a l'adreça indicada a l'apartat d'Identificació, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Direcció de contacte

Per qualsevol aclariment sobre les presents condicions generals o qualssevol altres aspectes, teniu a la vostra disposició les adreces següents:
Seu Col·legial del DEGANAT DE REGISTRADORS DE CATALUNYA. Pg. de la Zona Franca, 109-08038 Barcelona. Tel. 93 224 14 10.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA