Què és el Col·legi de Registradors?

Segons els primers articles dels estatuts del Col·legi de Registradors:

Corporació de dret públic

És una corporació de dret públic emparada per la llei i reconeguda per l'Estat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat. Gaudeix d'autonomia per al compliment de les seves finalitats. Té competència sobre els seus col·legiats a tot el territori nacional, competència que exerceix directament la Junta de Govern i els òrgans col·legials restants.

Legislació hipotecària

Es regeix pel que es disposa a la legislació hipotecària, en la de col·legis professionals i en els presents estatuts generals, conforme a allò previst en l'esmentada legislació de col·legis professionals.

Membres del Col·legi

El Col·legi està integrat amb caràcter exclusiu i obligatori per tots els registradors de la propietat i mercantils en actiu i pels membres del cos d'aspirants a registres i, amb caràcter voluntari, pels excedents i jubilats.

Què és el Deganat dels Registradors de Catalunya

L'explicació de l'existència del Deganat la trobem als articles 33 al 37 dels Estatuts del Col·legi de Registradors. En aquests articles es diu que:
En cada comunitat autònoma o, en el seu cas, territori, hi haurà una assemblea, una junta de govern i un degà territorial o autonòmic i els delegats provincials.

1.- L'assemblea general territorial o autonòmica estarà integrada per tots els registradors que prestin servei en la corresponent comunitat autònoma o territori.
2.- Cada junta territorial o autonòmica serà presidida pel degà territorial o autonòmic respectiu, i hi formaran part com a vocals nats els delegats provincials i el director del centre territorial d'estudis registrals i, en el seu cas, el director del servei territorial o autonòmic d'oficines liquidadores.
3.- A cadascun dels degans territorials o autonòmics, a més de les competències que es detallen als presents estatuts generals, li correspondrà ostentar la representació corporativa dels registradors que exerceixin al territori respectiu i l'execució dels acords de l'assemblea general territorial o autonòmica i de la junta territorial.
4.- Els registradors destinats a cada província elegiran un delegat, que exercirà les competències que li assignin els òrgans col·legials a qui es refereixen els presents estatuts generals i, en el seu cas, les atribuïdes per l'administració tributària. En cas de no ser possible aquesta concurrència de facultats per no ser titular el delegat d'una oficina liquidadora de districte hipotecari, es podrà designar pel degà territorial o autonòmic, quan fos necessari, un delegat provincial d'oficines liquidadores que exercirà les funcions que li assignin els òrgans col·legials i les atribuïdes per l'administració tributària.

Junta de Govern

Degà

Vicedegà

Directora del Servei d'Estudis Registrals

Vocal de Consumidors i Usuaris i directora del Servei d'Atenció al Col·legiat

Vocal de Bases Gràfiques i Sistemes d'Informació

Vocal de Territori, Medi Ambient i Habitatge

Secretari de la Junta

Tresorer

Censor i director adjunt al SERC

Interventora i directora de Responsabilitat Social Corporativa i Relacions Institucionals

Vocal Registres Mercantils

    Directora del Servei de Mediació i Conciliació

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA