Data:

29 de de novembre de 2022

Emprenedor de Responsabilitat Limitada

L’emprenedor de Responsabilitat Limitada (ERL) és una persona física que exerceix una activitat econòmica o professional per compte propi, personal i directe, la responsabilitat patrimonial del qual es limitada enfront de tercers.

Regulació
Aquesta figura es regula en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de Suport als emprenedors i la seva internacionalització, modificada per la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de Creació i Creixement d’empreses.

Contingut
La característica principal de l'ERL és la limitació de la seva responsabilitat patrimonial respecte a determinats béns, en particular, en el seu habitatge habitual i en els béns mobles d'equips afectes amb la seva activitat i els que els substitueixen.

De conformitat amb l’article 1911 del Codi Civil, una persona es responsable del compliment de les seves obligacions, és a dir, dels seus deutes, amb tots els seus béns, presents i futurs. Això vol dir que, en el cas de contraure obligacions, està obligat a complir-les, no només amb els béns que tingui al temps de contraure-les, sinó també amb els béns (inclosos els diners) que adquireixi en el futur, fins al compliment total de l’obligació contreta.

A fi de promoure l’emprenedoria i afavorir l’activitat econòmica, el legislador ha admès progressivament noves formes socials, com les societats comanditaries per accions, o les conegudes Societats Anònimes (SA) i Societats Limitades (SL), on el soci capitalista respon fins al límit de la seva aportació.

Però, què passa amb l’empresari individual que, per motius fiscals o d’un altre tipus, no ha optat per acollir-se a les formes de SA o SL?

El legislador, ja el 2013, va crear la figura de l’Emprenedor de Responsabilitat Limitada que es caracteritza, principalment, perquè qui decideixi acollir-se a aquest règim continuarà sent responsable de les seves obligacions presents i futures, com qualsevol ciutadà, però amb dues excepcions importants: no respondrà amb el seu habitatge habitual, ni amb aquells béns mobles d’equip afectes a la seva activitat.

El legislador ha decidit protegir la casa dels emprenedors, així com els béns que necessiti per continuar desenvolupant la seva activitat.
 

Com funciona la figura? Què haig de fer?
La protecció de l’ERL neix a través de la seva inscripció en el Registre Mercantil i, si escau, en el Registre de la Propietat i de Béns Mobles. Un cop inscrit, el Registrador mercantil expedirà la certificació i la remetrà telemàticament al Registrador de la Propietat i al Registrador de Béns Mobles de forma immediata, per a la seva constància en aquests – en el Registre de la Propietat, pel que fa a l’habitatge habitual; i en el Registre de Béns Mobles, pel que fa als béns mobles afectes a l’activitat empresarial-

El meu habitatge ha de complir algun tipus de requisit per estar protegit dels meus deutes?

L’habitatge ha de ser l’habitual.

A més, l’habitatge no pot tenir un valor superior a 300.000€ (450.000€ a poblacions de més d’un milió d’habitants). Aquest habitatge no ha d’estar relacionat amb l’activitat empresarial i l’emprenedor l’ha d’identificar expressament.

I els béns afectes a la meva activitat, han de complir algun requisit especial?
Es protegiran tant els béns d'equips productius afectes a l'explotació com els que els substitueixin, que hauran d'estar perfectament identificats en el Registre de Béns Mobles, i amb el límit del volum de la facturació agregada dels darrers dos anys.

Un cop inscrit, m’oblido de tots els deutes, fins i tot dels anteriors?
No exactament. La inscripció protegeix davant els deutes contrets amb posterioritat a fer-la. No protegeix dels deutes no empresarials o professionals, ni de deutes empresarials o professionals contrets amb anterioritat, ni d’obligacions tributàries o de Seguretat Social.

Per tant, un cop inscrita la limitació de responsabilitat, el Registrador denegarà l’anotació preventiva de l’embargament travat sobre el bé no subjecte, tret que del manament resultés que s’asseguren deutes no empresarials o professionals o es tractés de deutes empresarials o professionals contretes amb anterioritat a la inscripció de limitació de responsabilitat, o d’obligacions tributàries o amb la Seguretat Social.

Per on començo? Què haig de fer?
Qui pot demanar ser un ERL? Emprenedors, persona física, qualsevol que sigui la seva activitat. Ets autònom? Potser aquesta figura mercantil t’interessa.

Com i on em puc donar d’alta en l’ERL? Hi ha dues maneres:

  1. Per instància privada signada digitalment amb certificat electrònic avançat, i presentada electrònicament al Registre Mercantil. Per fer-ho, podeu seguir aquestes instruccions: fem clic a la pàgina següent: https://www registradores.org. Accedim a l’opció “Registre Online” i seleccionem dins de la pestanya “Registre Mercantil” l’opció “Veure tots els tràmits”. Dins d’aquesta triarem “Presentació Telemàtica” i emplenarem i enviarem la instància anomenada “Sol·licitud Inscripció Emprenedor de Responsabilitat Limitada”.
  2. Pot acudir a la notaria, i el Notari serà l’encarregat d’enviar l’acta al Registrador Mercantil competent, per via telemàtica.


Ser un ELR comporta algun tipus d’obligació? L’ERL ha de dipositar els comptes anuals en el Registre Mercantil. Transcorreguts set mesos des del tancament de l’exercici social sense que els comptes anuals hagin estat depositats en el Registre Mercantil, l’emprenedor perdrà el benefici de la limitació de responsabilitat en relació amb els deutes contrets amb posterioritat a la finalització d’aquest termini. Recuperarà el benefici en el moment de la presentació.
Si es tributa pel règim d’estimació objectiva, podran donar compliment a les obligacions comptables i de dipòsit de comptes complint els deures formals establerts en el seu règim fiscal i dipositant un model estandarditzat de doble finalitat, fiscal i mercantil.
Si encara tens dubtes, o necessites més informació, tens els PUNTS D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR o PAE, que son les oficines que pertanyen a organismes públics i privats, incloses les notaries i els registres mercantils.

Blog General
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA