Presentació del Servei d'Estudis Registrals de Catalunya.

Des del Servei d'Estudis Registrals de Catalunya s'ofereixen les novetats jurídiques més rellevants d’ índole civil i registral, amb especial incidència en la normativa catalana. Aquest aspecte comprèn tant les mesures legislatives aprovades com les Resolucions emanades de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, resumides i comentades, i les Sentències del TSJ que tinguin especial transcendència en l'exercici de la professió. En el Butlletí del SERC quedaran reflectides les unes i les altres juntament amb comentaris d'assumptes d'actualitat jurídica que generin controvèrsia o sobre els que no existeixin moltes aportacions doctrinals, així com referències bibliogràfiques d'interès. A més, comptarà amb una secció específica dedicada als resums dels seminaris quinzenals, sense perjudici de la llibertat de qualificació i amb caràcter merament orientatiu.

D'altra banda, es faran constar els cursos, impartits des del Deganat o en col·laboració amb altres entitats, tant per a la formació del personal dels Registres com per a la incorporació de persones perquè hi puguin formar part mitjançant la borsa de treball.

En aquest àmbit de projecció exterior, es publicaran la presentació d'obres, la celebració de jornades, de conferències i les publicacions promogudes o en les quals intervingui el Col·legi de Registradors a través del Deganat de Catalunya, incorporant així mateix totes les que comptin amb la intervenció d'altres col·lectius i professionals.

D'altra banda, l'Acadèmia d'Opositors comptarà amb la seva pròpia subsecció, amb els continguts que s'hi detallen.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA