Presentació de l'Acadèmia

Us donem la benvinguda a l’Acadèmia d’Oposicions a Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles del Deganat de Catalunya.

L’accés al cos registral exigeix una preparació responsable que tradicionalment han desenvolupat els mateixos Registradors, des d’un prisma de vocació de servei públic i d’atenció al ciutadà.

Els valors d’esforç, exigència i superació són essencials en aquesta carrera durant la qual el suport i l’experiència del preparador constitueixen un element fonamental.

Quant al sistema d’estudi, depèn en última instància del preparador assignat, si bé sol dur-se a terme mitjançant el sistema de voltes, consistent en l’estudi dels temes en ordre numèric i anar augmentant la quantitat a mesura que passa el temps, a diferència del sistema d’arrossegament, també emprat, i que suposa anar mantenint els temes ja estudiats amb anterioritat.


BEQUES DE LA FUNDACIÓ REGISTRAL

El Col·legi de Registradors, a través de la Fundació Registral, ofereix un sistema de beques que, complint una sèrie de paràmetres, permeten l’estudi de l’oposició a tota persona, sigui quina sigui la situació econòmica de l’estudiant.

La dotació de la beca varia en funció de la classe, si bé, en tots els supòsits l'opositor contrau el compromís de la devolució de les quantitats percebudes, en cas d'aprovar l’oposició, de tal manera que aquestes quantitats reverteixin, alhora, en un altre opositor.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol qüestió relativa a la preparació de l’oposició.

Jaime Pereda

Director de l’Acadèmia

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA