La Vocalia d'Habitatge té com a fi donar a conèixer i posar a disposició del ciutadà tot allò que el Registre de la Propietat aporta en l'àmbit específic de les finques que reuneixen la condició d'habitatge.

Cal esmentar la constància registral de la qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial i les limitacions inherents a aquesta qualificació, limitacions a les facultats dispositives com drets de tanteig i retracte, així com la concessió de subvencions atorgades a l'habitatge per a la instal·lació d'ascensors o per a la millora de l'eficiència energètica. També la constància registral de la cèdula d'habitabilitat o la seva no constància per concórrer alguna de les excepcions legalment admeses. En aquests supòsits, el reflex registral materialitza el principi de seguretat jurídica mitjançant la publicitat per al tercer i al mateix temps constitueix una garantia per a l'Administració i l'interès públic.

De la mateixa manera, l'arxiu registral del Llibre de l'Edifici de les edificacions permet a tot titular o al futur adquirent d'entitats d'un edifici el coneixement del seu contingut.

En el supòsit de la constància per nota marginal de la condició de pis d'ús turístic s'incrementa la seguretat en el tràfic jurídic i econòmic, atès que la mateixa protegeix els consumidors i usuaris de pisos turístics assegurant l'existència, característiques i condicions de l'habitatge contractat i suposa la protecció al titular de l'habitatge, tant pel que concerneix la seva titularitat i legitimació com en l'exercici de l'ús concedit, així com el respecte a les normes estatutàries i a les limitacions legals existents.

D'altra banda, la inscripció de les normes estatutàries derivades de la divisió horitzontal d'una edificació no sols garanteix ex lege l’oposabilitat d’aquestes normes, sinó que, a més, és de gran utilitat per a la gestió i organització de les comunitats de propietaris, així com un mitjà essencial de publicitat de les clàusules limitatives, revestint especial rellevància la de prohibició de destí d'ús turístic, a l'efecte del seu coneixement per tercers.

No cal oblidar la importància del reflex registral dels drets sobre l'habitatge diferents a la propietat, com ara les inscripcions d'arrendaments per a ús d'habitatge, per la innegable protecció que el Registre de la Propietat atorga a l'arrendatari de l’habitatge, l'arrendament per a ús diferent al d'habitatge per la protecció a l'arrendatari, l'aprofitament per torns de béns immobles, així com el reflex en el Registre de la Propietat de les noves formes d'organització i accés a l'habitatge com el cohousing, el coliving o la masoveria urbana, entre altres.

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA