• 19 de de desembre de 2022

    La regulació jurídica de les forests a Espanya, i en especial la seva protecció jurídica mitjançant el Registre de la Propietat és un tema complex...

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA