Des de la Vocalia de Territori i Medi Ambient es pretén informar la societat de tot allò que suposa actualment i pot aportar en el futur la institució del Registre de la Propietat i la seva funció, essencial no només per a la seguretat jurídica, sinó també com eix de la vivesa i dinamisme de tot el territori català, des d'una perspectiva social i econòmica.

Juntament amb les finques de titularitat privada, s'inscriuen al Registre de la Propietat els ports, comercials i esportius, els aeroports, les autopistes, les vies de tren, els camins, les carreteres i les vies pecuàries, i, en general, els béns de totes les administracions públiques, ja siguin demanials o patrimonials.

Des del punt de vista territorial, també destaca la inscripció de les modificacions de finques i els projectes d'equidistribució urbanística, la incoació d'expedients de disciplina davant d'infraccions urbanístiques així com drets reals com, a tall d'exemple, aprofitaments parcials o servituds. També la inscripció de finques especials com les concessions administratives sobre béns demanials i el reflex de característiques específiques de les finques registrals com ara la condició de sòl indivisible, sòl cremat, sòl contaminat o sòl inundable o la condició de bosc.

Alhora, el Registre de la Propietat contribueix notablement a la millora i protecció del Medi Ambient, no només amb la constància del certificat d'eficiència energètica de les finques urbanes sinó, anant un pas més enllà, mitjançant el reflex registral de l'empremta de carboni de les finques, així com mitjançant la protecció del domini públic marítim terrestre i hidràulic i la inscripció dels arrendaments o drets de superfície de finques o de parts per a la instal·lació de plaques solars o energia fotovoltaica. És important destacar la permeabilitat del Registre a les noves necessitats i demandes socials, com ara la constància registral dels concrets aprofitaments forestals de les finques que revesteixen la naturalesa de bosc o el càlcul de generació solar de les finques registrals.

Tot això, amb l'afegit important que suposa ser una institució entre els valors fonamentals de la qual es troben l'arrelament i l'extensió de les nostres oficines al llarg de tot el territori i la proximitat en l'atenció i l'assessorament al ciutadà; això, juntament amb una innovació tecnològica constant al servei de la societat

.
   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA