Tràmits en línia

El Col·legi de Registradors posa a disposició dels usuaris del Registre en línea la possibilitat de presentar, de forma telemàtica, un extens catàleg de documents de caràcter privat i alguns de naturalesa judicial o administrativa.

Aquest servei innovador, suposa un evident avanç en el procés de digitalització dels serveis registrals, amb evidents avantatges per a l’usuari, en forma d’immediatesa, agilitat i control sobre el procés de presentació de documents davant els registres de la propietat i mercantils. Una vegada que s’hagi identificat per mitjà del seu certificat digital, l’usuari podrà fer, mitjançant un procés intuïtiu i a través d’instàncies de presentació normalitzades, un ampli número de presentacions documentals i obtindrà, de forma instantània, el seu resguard de presentació alhora que podrà efectuar un seguiment continuant del procés de tramitació del document en el registre.

T’animen que provis com més aviat millor aquest nou servei que acosta el registre al teu despatx.

Entra altres supòsits, podran presentar-se:

Registre Mercantil

 • Sol·licitud nomenament auditor (art. 265.1 LSC).
 • Sol·licitud nomenament auditor (art. 265.2 LSC).
 • Sol·licitud nomenament auditor per a l’emissió de certificació acreditativa de la suficiència del passiu (art. 71 bis b Llei 22/2003 concursal).
 • Sol·licitud procediment per a assolir acord extrajudicial.
 • Sol·licitud nomenament expert. Valoració d’accions/participacions. Separació.
 • Sol·licitud nomenament expert independent, aportació no dinerària en constitució societat anònima (art. 67 LSC).
 • Sol·licitud nomenament expert independent, adquisicions oneroses en societat anònima fins 2 anys d’inscripció en registre mercantil (art. 72 LSC).
 • Sol·licitud nomenament expert independent, transformació en societat anònima.
 • Sol·licitud nomenament auditor per a l’ampliació de capital amb càrrec a reserves (art. 303 LSC).
 • Sol·licitud nomenament auditor per a ampliació de capital per compensació de crèdits (art.303 LSC).
 • Sol·licitud nomenament expert independent, valoració del pla de viabilitat en acord de refinançament de deute amb creditors.
 • Sol·licitud inscripció emprenedor de responsabilitat limitada.
 • Sol·licitud de desistiment d’assentament de presentació.
 • Projectes de fusió i altres modificacions estructurals.

Registre de la Propietat

 • Sol·licitud esmena de faltes esmenables (art. 110 RH).
 • Sol·licitud inscripció d’hereu únic (art. 14 LH).
 • Sol·licitud inscripció rectificació de descripció de finca amb certificació cadastral (art. 199.1 LH).
 • Sol·licitud inscripció rectificació de descripció de finca amb base gràfica alternativa (art. 199.2 LH).
 • Sol·licitud rectificació dades descriptives diferents de superfície i límits. (art. 201.2 LH).
 • Sol·licitud rectificació de superfície igual o inferior al 5% (art. 201.3 LH).
 • Sol·licitud rectificació de superfície igual o inferior al 10% conforme a cadastre (art. 201.3 LH).
 • Sol·licitud esmena doble immatriculació (art. 209 LH).
 • Constància registral de domicili per a notificacions (art. 9 LH).
 • Sol·licitud anotació preventiva de llegat (art. 42 LH).
 • Sol·licitud anotació preventiva del dret hereditari (art. 42 LH).
 • Sol·licitud anotació preventiva per defecte esmenable.
 • Sol·licitud cancel·lació de censos/fòrums per haver transcorregut 70 anys (art. 210 LH).
 • Sol·licitud cancel·lació hipoteca/condició resolutòria per transcurs de 20 anys des de l’última reclamació a 40 anys des de la seva inscripció (art. 210 LH).
 • Sol·licitud cancel·lació hipoteca/condició resolutòria prescrita (art. 82 LH).
 • Sol·licitud cancel·lació opció/retracte per transcurs de 5 anys des de fi del termini d’exercici (art. 210 LH).
 • Sol·licitud de conciliació registral.
 • Sol·licitud de cancel·lació d’usdefruit per defunció de l’usufructuari.

Els següents reials decrets en el marc del Pla de Recuperació, regulen la constància al Registre de la Propietat de determinades notes marginals:

   DEGANAT DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT, MERCANTILS I DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA